Gece


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirmemiz için tıklayınız.
"Başla" veya "Üyeliği Tamamla" butonuna basarak KVKK hakkında bilgilendirildiğinizi ve Açık Rıza Metnini okuyarak kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Gram AltınDolarEuroGümüşSterlinAltın OnsBistBitcoinPlatin
PARİTE 1.0225 00:09:29
EUR 18.2987 00:09:29
USD 17.8831 00:09:29
ALTIN ONS $1794.1500 00:09:29

Profil sayfası: Hummad

Üyelik Bilgileri

Üye adı:Hummad

Kayıt tarihi:9 Şubat 2021

Durum:Çevrimdışı

Yorum sayısı:1412

Üye puanı:629

Takipçileri:21

Takip edilen:59

Baktığı sayfa:Gümüş'ün fiyatı ve satış fiyatları grafiği (9.8.2022 22:48:20)

Kişisel Bilgileri

Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum

Doğum tarihi:Belirtilmedi

Meslek:Belirtilmedi

Yaşadığı yer:Belirtilmedi

Kişisel Görüş ve Yorumları

Veren O, alan O (c. c); Ahir ve akibetimizi hayreylesin; bize rızkını helalinden versin, hayırlı zenginlik nasip etsin; azmaktan, azdırmaktan muhafaza etsin.


“Allahım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) Senden başkasına muhtaç etme. ”

(Tirmizî, “De'avât”, 110)


Önemli Not: Paylaşım veya yorumlarımın hiç biri yatırım tavsiyesi değildir.

KRİPTO PARALARIN DİNİ HÜKMÜ

Konusu: Dijital kripto paraların kullanımının dini hükmü nedir?

Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup- olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­- kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir.
BU FETVA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI FETVA KURULUNA AİTTİR. (Yarım hoca dinden eder aman DİKKAT)

Borsa'da açığa satış işlemi yapmak caiz midir?

Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının (hisse senedi gibi) satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder.  
Borsada belli hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların başvurduğu bu yöntemde, fiyatı yüksek olan hisselerin satılması ve fiyatlar düştüğünde tekrar satın alınarak sahibine iade edilmesi suretiyle aradaki fiyat farkından kazanç elde edilmesi hedeflenir. İşlemin yapıldığı günden takas gününe (T 2) kadar olan süre içerisinde yatırımcının beklentisi (fiyat düşüşü) gerçekleştiği takdirde satılan hisse senetleri piyasadan satın alınarak karşı tarafa teslim edilir ve işlem sonlandırılmış olur.  Ancak bu süre zarfında beklenti gerçekleşmediği takdirde, satılan hisse senetlerinin takas günü bir şekilde teslim edilmesi gerektiğinden, bu miktardaki hisse bir başka kaynaktan borç suretiyle temin edilerek işlem kapatılır.
İslam fıkhı açısından açığa satış işlemleri; sahip olunmayan hisselerin satışını konu edinmesi, hisselerin borç işlemlerine konu olabilecek mislî bir mal olmaması veya borç olarak alınan hisseler karşılığında talep edilecek fazlalığın faiz yasağını ihlal etmesi sebebiyle caiz değildir.

BU FETVA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI FETVA KURULUNA AİTTİR.

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası caiz midir?

Tahvil, orta ve uzun vadede borç sağlamak amacıyla anonim şirketler, devlet ya da kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, yatırımcıların anaparasını garanti altına almasının yanında belirli vadelerle hamiline faiz getirisi sağlayan borç senetleridir. İslam'da verilen borcun belli bir senetle teminat altına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak anaparanın dışında herhangi bir ücret almak ya da menfaat sağlamak faiz kapsamındadır. Buna göre, altın tahvili, Altına endeksli bir iç borçlanma senedi olması hasebiyle, vade sonunda anaparaya ilaveten belli oranda faiz getirisi sağladığından dinen caiz değildir.

Devletin son zamanlarda çıkardığı altına dayalı kira sertifikası uygulaması ise, belli miktarda altın birikimine sahip bir kimsenin, bu meblağ karşılığında bir varlığı (gayrimenkul) ya da hisseyi belli süre sonra geri satabilme ya da devir hakkı saklı kalmak kaydıyla devletten satın alması ve ardından devlete kiralaması işleminden ibarettir. Dolayısıyla altın kira sertifikasına  sahip olan bir kimse; devletten satın alıp yine devlete kiralamış olduğu bir varlığa ait mülkiyeti temsil eden belgeye sahip olmakta ve belirlenen kira bedelini almaktadır. Üzerinde anlaşılan vadenin bitiminde ise devlet, sertifika karşılığında almış olduğu altını sertifika sahibine aynı miktarda fiziki olarak teslim etmek, hesabına yatırmak ya da o günkü değeri üzerinden nakit olarak geri vermek suretiyle malı ondan satın almaktadır.  

Fıkıh literatüründe, bir malı müşteriden bizzat kiralamak ve bedeli iade edildiğinde de geri almak üzere yapılan satışa “bey' bi'l- istiğlâl” adı verilmiştir (Mecelle, md. 119). Vefâ yoluyla satış ve icareden mürekkep bir akit olarak kabul edilen bu muamele hakkında farklı yaklaşımlar ileri sürülmüş olmakla birlikte, akde konu taşınmazın satışı ve tahliye yoluyla müşteriye teslimi sonrasında müşteriden kiralanması halinde söz konusu muamelenin caiz olacağı bazı âlimler tarafından kabul görmüştür. (Haskefî, Muhammed b. Ali b. Muhammed, ed- Dürrü'l- Muhtâr Şerhu Tenvîr'il- Ebsâr, Dâru'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrut 2002, s. 449; Çatalcalı Ali Efendi, Fetâvâ- yı Ali Efendi, Dersaadet 1324, I, 300-301; Ali Haydar Efendi, Hocaeminefendizâde, Düreru'l- Hükkâm Şerhu Mecelleti'l- Ahkâm, DİB, İstanbul 2016, I, 781; Ö. Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, Bilmen Yayınevi, İstanbul ts. , VI, 127-128) 

Buna göre, yukarıda işleyişi anlatılan altına dayalı gayri menkul kira sertifikası uygulamasında – verilen altınların birebir gram hesabı karşılığında yatırımcıya gayr- ı menkul hissesi satılması ve sahipliğe dayalı kira sertifikası olması şartıyla- fıkhi açıdan herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

BU FETVA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI FETVA KURULUNA AİTTİR.

Opsiyon sözleşmelerinin hükmü nedir?

Opsiyon; tercih ve seçim gibi anlamlara gelmektedir. Taraflardan birinin diğerine, belirli bir varlığı, gelecekteki bir tarihte veya belirli bir dönem içinde alıp almama ya da satıp satmama konusunda seçme hakkı tanıdığı (opsiyon hakkı); bu seçme hakkını tanıması karşılığında da belirli bir bedel talep ettiği vadeli işlem sözleşmesine “opsiyon” denir. Opsiyonun; döviz opsiyonu, hisse senedi opsiyonu, faiz opsiyonu ve endeks opsiyonu gibi farklı türleri bulunmaktadır.
İslâm hukukunda satıma konu olan şeyin, ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere biriktirilebilen ve fıkhen yararlanılması caiz görülen (mütekavvim), mevcut ve belirli (veya zimmette belirlenebilen) mal olması temel kuraldır (Mecelle, md. 126, 127; Nezih Hammâd, Kadâyâ fıkhıyye muâsıra fi'l- mâli ve'l- İktisâd, 41; Bardakoğlu, Ali, “Bey ‘”, DİA, VI, 15-17).
Opsiyon sözleşmesinde üzerinde akit yapılan şey (ma'kûdun aleyh); fıkhen karşılığında bedel alınabilen meşru bir mal, menfaat veya mali haklar arasında değildir (Karadâğî, Bahsun el- Esvâku'l- mâliyye fî mîzâni'l- fıkhi'l- İslâmî, I, 72-194; ed- Darîr, “el- İhtiyârât”, I, 61-271; Zuhaylî, Ukûdü'l- ihtiyârât, I, 250-260). Bu itibarla opsiyon sözleşmeleri caiz değildir.

BU FETVA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI FETVA KURULUNA AİTTİR.


DÜŞMEYEN YORUMUM

Kardeş burası tartışma yeri değil. Pek çok değil birine bakmak yeterli olur. Site izin verir mi bilmem ama merak eden arkadaşlar burdan okuyabilirler:
(İlk ayet dediği Tevbe suresi 34. Ayettir)
İlk âyette önce, yahudi din âlimlerinden ve hıristiyan din adamlarından birçoğunun, dini istismar etmek suretiyle haksız kazanç elde ettiklerine ve bu şekilde sağladıkları güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyma çabası içinde olduklarına dikkat çekilmiştir. Bu kimselerin din üzerinden çıkar sağlamalarıyla ilgili olarak, verdikleri hükümler için rüşvet almaları, ilâhî kitapta değişiklik yapıp yazdıkları tahrif edilmiş nüshaları satmaları, Allah katında duaların kabulüne aracı olacağı izlenimi vererek bağış almaları, günah çıkarma karşılığında bir gelir elde etmeleri ve birçok dolambaçlı yollarla kendileri için malî kaynaklar oluşturmaları gibi izahlar yapılmıştır. Allah yolundan alıkoymanın şekli ile ilgili olarak da tefsirlerde, zaman ve mekâna göre değişik çabaların sarfedildiğine dair açıklamalar yer alır (Taberî, X, 117; Reşîd Rızâ, X, 395-402). Âyette daha sonra, topluma iyi örnek olacak yerde kişisel ihtiraslarını bütün değerlerin üstünde tutan bu din temsilcileriyle birlikte, –özellikle o günkü şartlarda– temel iktisadî mübâdele araçları olan Altın ve gümüşü stok ederek ekonomiyi durağanlaştıran ve böylece toplumun çeşitli mahrumiyetlere mâruz kalmasına sebebiyet veren kimselerin de acı veren bir azaba çarptırılacakları bildirilmiştir. Müteakip âyette de, bu cezanın ne kadar ağır olacağını gösteren bir tasvire yer verilmiştir. 34. âyette, Allah'ın hoşnut olacağı yollara harcamak üzere mâkul birikim sağlayan kişilerin bu kapsamda düşünülmemesi için konan özel kayıttan, burada, iktisadî hayatın canlılığını sağlayan mübâdele araçlarını sırf kişisel servetlerini artırma amacıyla kilitleyenlerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Bu ifadenin tefsiri sırasında Hz. Peygamber'e ve sahâbîlere atfen zikredilen birçok rivayet de, başta zekât ödemeleri olmak üzere gereken vecîbeleri ihmal etmeksizin ve üzerinde kul hakkı bulundurmaksızın servete sahip olmanın buradaki yergi ifadesinin kapsamında olmadığını göstermektedir. İbn Âşûr, esasen âyetin bu konuya sırf servet sahibi olma ve mal stoklamayı yerme veya hayır yollarına harcama yapmayı övme bağlamında değinmediğini, âyetteki tehdit ifadesinin harcama yapmaksızın (ekonominin tıkanmasına yol açacak tarzda) servet biriktirmeyle ilgili olduğunu belirtir (X, 177).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 762-763


Nasipten öte yol yoktur.
Mevlam ne güzel buyurmuş, insana verince azar, az kısınca isyan eder.
Görelim mevla neyler, neylerse güzel eyler.
Hoştur bana senden gelen,
Ya gonca gül, yahut diken...
Lütfunda hoş.. kahrında hoş.. diyor İbrahim Ethem ks.

Alım/Satım Simülasyon Durumu

Gram Altın:0 Gram altını var

Puan:10000 Nakit puanı var

T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi

Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.

İşlem geçmişi

İşlem geçmişi bulunmuyor.
Yasal Uyarı: Altin.in'de yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler Yatırım Danışmanlığı kapsamında değildir. Yorumlar kullanıcıların kişisel görüşlerinden ibarettir. Bu görüş ve bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararları beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dolayısıyla kullanıcıların yorumlarına göre yatırım kararı almamanız konusunda kesinlikle uyarıyoruz.

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Katılım sağlanmıştır.

Kün_Fe_Yekün_19 için cevaplandı (yorumu göster)

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Teşekkür ederim üstadım, beklemedeyiz. İnşâAllah iyi bir alım yeri gelir hepimiz için.

Invincible_lion için cevaplandı (yorumu göster)

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Ben de teşekkür ederim, sizin ve şahsınızda tüm site üyelerinin Cumasını tebrik ederim.

Invincible_lion için cevaplandı (yorumu göster)

Reklam

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Emeğinize sağlık üstad.

Invincible_lion için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Konu: #31498565 Grafik detay ve yorumları

Emeğinize sağlık.

Yaseminnisa için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Konu: Altın ons ustamm 21.07.2022

Emeğinize sağlık

USTAMM için cevaplandı (yorumu göster)

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Emeğinize sağlık, katılım sağlanmıştır.

REŞAT12 için cevaplandı (yorumu göster)

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Konu: Gümüş ons Aylıkta Uzun Vade Yarasa ve Yengeç

Çok hamd eden demek. :)

BossVurguncu için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Konu: Gümüş ons Aylıkta Uzun Vade Yarasa ve Yengeç

Emeğinize sağlık kardeş.

BossVurguncu için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Konu: #31473299 Grafik detay ve yorumları

Emeğinize sağlık abla.

Yaseminnisa için cevaplandı (yorumu göster)

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Konu: Aheste Ne Yapmak Lazım

Emeğinize sağlık

REŞAT12 için cevaplandı (yorumu göster)

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Konu: Geçmişten Günümüze Gümüş Ons

Emeğinize sağlık @NİLSUDE hanım.

NİLSUDE için cevaplandı (yorumu göster)

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Katılım sağlanmıştır x, emeğinize sağlık.

REŞAT12 için cevaplandı (yorumu göster)

2BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Ve aleykümselam üstad,
Hayırlı sabahlar, günümüz hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olsun.

Invincible_lion için cevaplandı (yorumu göster)

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Konu: 8 dakika manipülasyon

Emeğinize sağlık kardeşim

REŞAT12 için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Kıymetli Hocam,
Biz de sizleri çok özledik. Sağlığınız nasıl oldu? Afiyettesiniz İnşâAllah.
Biz de fazla giremiyoruz. İş yoğunluğu var.
Piyasa şartları malum, makaslar malum. Pek bişey yapamıyoruz artık.
Rızık Allah'tan, kovalamaya devam ediyoruz.
Sevgiler karşılıklı, Allah için. Hürmetlerimle.

iknownothing için cevaplandı (yorumu göster)

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Emeğinize sağlık üstadım. Allah razı olsun.

iknownothing için cevaplandı (yorumu göster)

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Katılım sağlanmıştır

NİLSUDE için cevaplandı (yorumu göster)

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

İlk iki cümleniz hariç sizin de mesajınızı not aldım. İlim müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır. Teşekkür ederim.

Uslanmaz_35 için cevaplandı (yorumu göster)

1BeğenmedimŞikayet

Gümüş için Hummad yorumu ()

Elinize, emeklerinize sağlık Sayın @Invincible_lion üstad,
Her gün, her hafta, her ay yılmadan, bıkmadan, usanmadan verileri atmaya devam ediyorsunuz. Beklentileri sayenizde görüyor, değerlendirmelerimizde notlarınızdan hiç kuşkusuz hepimiz faydalanıyoruz. Teşekkür ederim.

Invincible_lion için cevaplandı (yorumu göster)

Cevap yaz Gönder

Canlı Ons Grafiği

Anlık | 1D | 5D
Ons grafiği hazırlanıyor...

Dolar Grafiği

1D | 10D | 1S | 1G
Dolar grafiği hazırlanıyor...

Euro Grafiği

1D | 10D | 1S | 1G
Euro grafiği hazırlanıyor...

Copyright © 2018 Her hakkı saklıdır.
Vagonmedya Bilişim San. ve Tic. A.Ş.
1) Altin.in'de yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemekte, hiçbir veri ve/veya paylaşım, yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Sitenin içeriği referans alınarak yapılacak hiçbir işlemin doğuracağı maddi ve/veya manevi herhangi bir kayıptan altin.in sorumlu değildir. 2) Altin.in ziyaretiniz sırasında ip adresiniz ve bilgisayarınız aracılığıyla toplanabilen diğer veriler altin.in tarafından kayıt altında tutulmaktadır. 3) Altin.in tüm içeriği önceden uyarmaksızın değiştirme, kaldırma ve yenilerini ekleme hakkına sahiptir. 4) Altin.in gerekli gördüğü taktirde üyelerin ip numaralarını engelleme hakkına sahiptir. 5) Altin.in yorumlar bölümünde ki içerik, görsel, yorum ve paylaşımlar (tarafımızdan onaylanmaksızın) kullanıcılar tarafından kendi iradeleri ile paylaşılmaktadır. Bu içeriklerden dolayı doğabilecek hukuksal konulardan içeriği oluşturan kullanıcı sorumlu olacaktır. 6) Altin.in'in tüm kullanıcıları 5651 Sayılı Kanunun 8. ile 9. Maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Bu bağlamda altin.in hukuksal haklarını saklı tutar. 7) Bu uyarılar önceden haber verilmeksizin değişkenlik gösterebilir takibi kullanıcılarımızın sorumluluğundadır.
Sitemizden yararlanmanız ve reklamlar için çerezler kullanılır.
KVKK ve Çerez politikalarımızı inceleyiniz.
Onaylıyorum